Extra föreningsstämma 2 sep 2015 kl 19:00

Hej!

 

Hoppas alla har fått ett mail/brev med inbjudan till extra stämman? Om inte hör av dig!

 

Den ser ut så här:

 

KALLELSE till Extra föreningsstämma den 2 sep 2015
kl 19.00 i Hembygdsgården.

 

Alla medlemmar är välkomna på denna stämma (en per fastighet). För att få rösträtt krävs att ni betalat medlemsinsatsen (500kr) och fyllt i ansökan om anslutning.

 

Endast dessa punkter kommer mötet att behandla på denna extra föreningsstämma:

 

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid extrastämman.
  3. Godkännande av röstlängden (se info om röstberättigad ovan)
  4. Val av två justeringspersoner.
  5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. (senast en vecka innan enligt stadgarna)
  6. Fastställande av dagordningen.
  7. Beslut (nr 2) om stadgeförändringarna som godkändes på föregående ordinarie stämma.. Se hemsidan för presentation av stadgarna (krävs 2 stämmors beslut för verkställande) (Förslag till beslut: Stämman beslutar att de reviderade stadgarna antagna vid stämma 2015-05-21, antas och startar att gälla när Bolagsverket har godkänt dem.)
  8. Beslut att börja gräva i september även om ej bidragsbeslut sker före. (Förslag till beslut: Stämman instämmer i styrelsens beslut att påbörja grävarbetet trots att beslut om bidrag och moms ej kommit)
  9. Beslut att teckna ett lån på banken för likviditet och finansiering om upp till 5 miljoner kronor. (Förslag till beslut: Stämman beslutar att ta upp lån för likviditet och finansiering om upp till 5 miljoner kronor.)
  10. Mötets avslut

               

Styrelsen har fått stämmans uppdrag att projektera och bygga ett fibernät i Västra Tunhem. Arbetet med detta har pågått länge och vi är idag redo för att starta bygget av detta fibernät. Status i övrigt är att vi inte fått besked att vi kommer att få bidragsdelen, motsvarande 40% av investeringen, eller bli momsregistrerade och kunna dra av momsen på investeringen. Trots detta måste vi ta ett beslut om vägval, påbörja eller avvakta.

Styrelsen bedömer sannolikheten att vi inte får något bidrag alls som mycket liten.

Däremot bedömer styrelsen sannolikheten som något större att vi inte får bidraget beviljat detta år utan först nästa år med tanke på hur lång tid besluten tagit hittills. Styrelsen bedömer att vi kommer att bli momsregistrerade. Eventuellt behöver vi förändra affärsmodellen så att fler tjänster faktureras via föreningen och inte direkt från tjänsteleverantören. Trots att styrelsen bedömer osäkerheterna som mycket små så får de stora konsekvenser om de skulle inträffa. Styrelsen bedömer att en finansiering om 5 miljoner kronor räcker för att färdigställa nätverket även om en, men inte båda, av ovanstående osäkerheter inträffar. Styrelsen har ett lånelöfte om upp till 5 miljoner kronor från Swedbank förutsatt att föreningsstämman beslutar så.

 

Styrelsen har tagit beslut att påbörja grävarbetet i september med de medel föreningen har i form av kapitaltillskott. Styrelsen har tagit beslut att finansiera resterande del av investeringen med lånade pengar i väntan på beslut och utbetalning av bidragsdelen. Vilket har varit tanken hela tiden. Styrelsen har tagit beslut att lyfta frågan till extra föreningsstämma för slutligt beslut.

 

Välkomna önskar styrelsen!

25 aug 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)