Kallelse till extra stämma 18 mars 2015

 OBS! Detta brev skall ni ha fått i er brevlåda senast 2/3!

KALLELSE till

 • Extra föreningsstämma och informationsmöte onsdagen den 18 mars 2015 kl 19.00 i Västra Tunhems kyrka

Alla medlemmar är välkomna på detta medlemsmöte där vi kommer ge info och fatta beslut i olika frågor angående vårt fiberprojekt. Alla som fyllt i en medlemslapp har deltagit i förprojekteringen och finns nu med på vår karta. (Ni som ännu ej betalat medlemsavgiften för 2014 gör det snarast!) För att få rösträtt i en ekonomisk förening krävs att ni betalat medlemsinsatsen också och den beslutar vi inte storleken på förrän på detta möte så det blir lite besvärligt. Därför kommer frågan att ställas om röstberättigade på denna extra stämma kan likställas med dem som har betalat medlemsavgiften för 2014. Se punkt 3 på dagordningen.

Ni kan ju se vår karta över fiberdragning på vår hemsida där vi försöker att uppdatera den vartefter det blir ändringar (det är dock inte säkert att de allra senaste dragningarna alltid finns med där). Ni måste installera Google Earth först och sedan kan ni klicka på filen så öppnar den sig i Google Earth. Finns längst ner på medlemssidan.

Vi har redan haft en hel del samförläggningar med TEAB och samarbetar med VA föreningen i Forstena så vi håller koll på varandra när och var det grävs. Detta och annat medför att vi nu börjar dra på oss en hel del kostnader för att hålla nere framtida kostnader. Vi har även lyckats söka och få endel bidrag från Leader Göta Älv som har har hjälpt oss och kommunen att finansiera en hel del utlägg. Dessa punkter kommer mötet att behandla på den extra föreningsstämman onsdagen den 18 mars, se dagordning:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid extrastämman.
 3. Godkännande av röstlängden (se info om röstberättigad ovan, medlem som betalat 100kr)
 4. Val av två justeringspersoner.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Val av en valberedning (minst 2 personer varav en sammankallande) till årsmötet den 21 maj
 8. Beslut om medlemsavgift (årlig). Styrelsen förslag är 200 kr
 9. Beslut om medlemsinsats (engångs). Styrelsens förslag är 500 kr som betalas senast den 30/4 2015. Denna insats får man tillbaka om man begär det då man utträder ur föreningen på grund av tex flyttning eller försäljning av fastighet. Medlemsinsatsen måste vara betald för att ha rösträtt på kommande stämmor.
 10. Beslut om kapitaltillskott från medlemmarna för att få ansluta sin fastighet till fiber. Styrelsens förslag är 20 000 kr/fastighet varav 5 000 kr betalas senast den 30/4 2015 och resterande 15 000 kr betalas senast den 30/9 2015 till föreningen. Har du fler anslutningar på din fastighet som du vill ansluta från samma överlämningspunkt reduceras kapitaltillskott nr två och framåt till 6000 kr/ anslutning. Erbjudanden om banklån finns för föreningens medlemmar att söka hos minst 2 banker. Ansöker gör man privat.
 11. Beslut om ev.stadgeförändringar. Se hemsidan fr.om 11 mars för presentation av ev. förändringar. Mailas /skickas ut vid önskemål. (krävs 2 stämmors beslut för ev verkställande) och därefter bolagsverkets godkännande. Inte beslutat ännu om vi behöver uppdatera stadgarna, därav denna skrivning.
 12. Mötets avslut

               

Dessutom informerar vi vilka anbud har kommit in vad gäller kommunikationsoperatörer. Här kan man få en uppfattning om vad vårt förslag på tjänsteleverantör kommer att kosta oss medlemmar. Tex TV, telefon, bredband.

 

Budgeten kommer att redovisas och vad styrelsens förslag bygger på för er som ansluter er och vad det kommer att kosta för dem som ev. väljer att ansluta sig till vår fiber i efterhand. Det är ju enbart till dem som betalat in medlemsavgift, medlemsinsats och kapitaltillskott i tid som vi drar fiber till. Tekniska detaljer kommer vi också försöka informera om. Vad händer med grävning på min tomt? Hur ser dosan ut som kommer upp på mitt hus. Hur ser dosan ut inomhus som man kopplar allt ifrån osv?

 

Nedan punkter kommer mötet att sedan behandla på årsmötet (ordinarie föreningsstämma) torsdagen den 21 maj 2015 som ni också kommer kallas till men skriv in i almanackan redan nu:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt omdisposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen. (200kr förslås till extrastämman)
 12. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen. (500kr föreslås till extrastämman)
 13. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning, minst två personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Beslut om ev.stadgeförändringar. (Dessa redovisas i kallelsen när den kommer, krävs 2 stämmors beslut för ev verkställande och bolagsverkets godkännande)
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. (Dessa redovisas i kallelsen när den kommer)
 18. Mötets avslutande

 

Alla lappar vi har att fylla i kommer att finnas på plats både för er som har markupplåtelseavtal att lämna in och ni som ej fyllt i medlemslappen ordentligt och nya lappar för kapitaltillskottet = den officiella ansökan om avtal för fiber till fastigheten. Detta gör vi efter mötet. Vet du att du även kan köpa en reklamplats på vår hemsida? Om inte har vi info om det också!

Vi behöver bli många fler som engagerar sig i föreningen på olika sätt. Vi behöver t.ex. områdesansvariga och andra funktioner. Anmäl gärna ditt intresse före eller under dessa möten om du eller någon du känner vill hjälpa till. Vi är ett härligt gäng idag som har mycket trevligt och lärorikt tillsammans och man lär känna många nya grannar i Västra Tunhem genom att vara aktiv, så passa på, gammal som ung, kvinna eller man!

 

Kontakt:

Annalena Levin ordförande [javascript protected email address]

Vakant vice ordförande

Hans-Martin Duringhof kassör hmduringhof@gmail.com

Bengt Åhlander sekreterare bengt@ab-ahlander.se

Bernt Sundström teknisk ansvarig bernt.r.sundstrom@telia.com

Anders Påsse ledamot anders.passe@telia.com

Anders Kopp suppleant anders@kopp.se

Ett billigt sätt att kommunicera åt båda håll är att skicka e-mail så kontakta oss gärna om du har frågor! Vi har även en hemsida där allt nytt som händer presenteras: www.vastratunhem.n.nu

Vi finns även på Facebook under namnet Fiberkabel till Västra Tunhem. Är du inte med i Facebook, skriv in följande text i din web-läsare så kan du ändå se vad som skrivs då det är en öppen sida: https://www.facebook.com/fiberkabel

 

 

Vi ses!

mvh styrelsen

28 feb 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)